Klasskamp på svenska (KPS)

Publikationer

Minority nationalism and visions of socialist unity in the post-war Finnish labour movement, 1944–1949
Matias Kaihovirta, Jonas Ahlskog & Mats Wickström, Labor history , 2019.

För kampen internationellt! Transportarbetarnas globala kampinternational och dess verksamhet i Nordeuropa under 1930-talet
Holger Weiss, Helsingfors: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2019.

Stalin och det svenska i Finland: Kommunistisk nationalitetsteori och den tidiga finlandssvenska folkdemokratin
Mats Wickström, Jonas Ahlskog, Historiska och litteraturhistoriska studier, 2018.

Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen 
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström, Historisk tidskrift Clio, 2018.

Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia?
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström, Huvudstadsbladet, 2018.

Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945–1949 
Mats Wickström, Jonas Ahlskog, Historisk tidskrift för Finland, 2017.

Färdiga gradun inom projektet:

Projektet inledde ett samarbete höstterminen 2016 tillsammans med magisterutbildningen i Allmän och Nordisk historia. Projektets forskare erbjuder ett heltäckande gradu-paket med enstaka föreläsningar, ”läsklinik” och handledning för studenter intresserade av att skriva magisteravhandlingar om den finlandssvenska arbetarrörelsens historia.

Tommi Kippola, Transnationell syndikalism i ett lokalt rum – Industrial Workers of the World och finländarna i Duluth 1915–1921, allmän historia, Åbo Akademi, 2019.

Carl-Erik Strandberg,  ”Under hela 20–talet kom Vasa att förbli ett av de starkaste fästena för den kommunistiska rörelsen i vårt land…”1 – Den finlandssvenska kommunismen studerad genom en lokalhistorisk fallstudie på Vasa svenska Arbetareförening 1918–1923, nordisk historia, Åbo Akademi, 2019.

Andreas Wikblad,  Abessinienkrisen och Finlands svenska arbetarförbund – En studie i internationell solidaritet 1934–1936, allmän historia, Åbo Akademi, 2019.