Klasskamp på svenska (KPS)

Forskare inom projektet

Professor Holger Weiss leder projektet.

Filosofie doktor Jonas Ahlskog undersöker diskussionen om en klassbaserad finlandssvensk nationalitetsidé bland svenskspråkiga vänsterintellektuella i Finland. Aktörerna i fokus är vänsterintellektuella med framträdande roller i finländskt samhälls- och kulturliv, exempelvis Atos Wirtanen, Jörn Donner och Birgitta Boucht.

Filosofie doktor Matias Kaihovirta studerar vilken betydelse det svenska hade i Finlands svenska arbetarförbund. Hans fokus ligger i första hand på hur det svenska användes som politisk diskurs inom finlandssvenska socialdemokratin i samspelet mellan det lokala, nationella och transnationella.

Filosofie magister Yasmin Nyqvist skriver sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap inom projektet. I avhandlingen berör hon klasstematik i finlandssvensk arbetarlitteratur. Nyqvist undersöker artikuleringen av klass- och språkidentitet i prosan hos ett antal vänsteraktiva finlandssvenska författare, exempelvis Anna Bondestam, Leo Ågren och Claes Andersson.

Filosofie doktor Anna Sundelin studerar svenskspråkiga radikala kvinnor och förekomsten av socialistisk feminism inom den finlandssvenska vänstern. Hennes fokus är aktörscentrerat och med ett intersektionellt perspektiv undersöker hon hur klass, genus och språk samverkade i de ”röda” finlandssvenska kvinnornas politiska agerande.

Filosofie doktor Mats Wickström studerar folkdemokratins svenskspråkiga verksamhet. Han analyserar dynamiken i hur olika identitetskategorier formades i konstruktionen av överlappande politiska och sociala rum inom de politiska organisationer där projektets aktörer verkade. Syftet är att visa på både synliga och dolda strukturer som påverkade aktörernas möjligheter att skapa utrymme för svenska särlösningar inom den nationella vänsterrörelsen.

Övriga forskare anslutna till projektet: Aleksi Huhta, Christoffer Holm och Patrik Hettula