Klasskamp på svenska (KPS)

Klasskamp på svenska

Språk och identitet i den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland under 1900-talet

Projektets syfte är att undersöka hur en socialistisk finlandssvensk identitet konstruerades i spänningsfältet mellan socialismens klassgemenskap och svenskhetsrörelsens mål att förena alla svenskspråkiga i Finland på etnisk grund. Forskningsprojektet blottlägger hur den svenskspråkiga arbetarrörelsens aktörer förde klasskamp på svenska i Finland för att både etablera en klassmedveten finlandssvensk identitet som alternativ till den borgerliga och för att trygga svenskans ställning.

KPS-projektets perspektiv och forskningsfrågor är banbrytande i förhållande till tidigare forskning. Borgerligheten och dess aktörer har varit i centrum för så gott som all tidigare forskning om det svenska i Finland under 1900-talet, samtidigt som det svenska marginaliserats i forskningen om den finländska arbetarrörelsen. Genom att lyfta fram klassperspektivet i Svenskfinland och språkperspektivet inom arbetarrörelsen producerar KPS insikter som förändrar forskningsfälten och bidrar till en större förståelse för de historiska processer som format den finlandssvenskhet och arbetarrörelse vi känner idag.

Projektet är finansierat av Konestiftelsen och pågår under åren 2016–2020. Projektet är tvärvetenskapligt och i gruppen ingår forskare från ämnena Allmän- och Nordisk historiaFilosofi och Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.

English summary

Tapio Tapiovaara (Kansan Arkisto)

Class conflict in Swedish: language and identity in the Swedish-speaking labour movement in Finland during the 1900s

The aim of the project is to study how a socialist identity for Swedish-speaking Finns was constructed between the socialist class community and the minority nationalist Swedish movement in Finland, while the latter attempted to establish all Swedish-speakers in Finland as an ethnic group. The research project uncovers how agents in the Swedish-speaking labour movement engaged in the Swedish-speaking class conflict in Finland in order to establish a class conscious Swedish-Finnish identity as an alternative to the middle class and in order to secure the position of the Swedish language in Finland.

The project is financed by Kone Foundation.